Home / Department of Sanskrit

Department of Sanskrit

The Department of Sanskrit at St. Aloysius College, Mangalore has a long history of 128 years. It was established in 1887.Apart from the regular academic activities Sanskrit department also promotes extracurricular interests among students by engaging them in literary and cultural activities. At present Sanskrit language is offered to first and second year B.Sc and B.Com programmes. The ‘Sanskrit Sangha’ also managed by the department. Students actively participate in and showcase their talents through these associations.

Sanskrit is offered as second language for B.Sc & B.Com students at under graduate level
Syllabus
B.Sc Semester I – ಆಚಾರ್ಯಾನುಶಾಸನಮ್, ನಹುಷೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್, ಸೌಭರಿಚರಿತಮ್, ದಿನಚರ್ಯಾ, ಋಗ್ವೇದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಸೂಕ್ತ, ಉಪದೇಶ ಶತಕಮ್, ದಶಮೌಕ್ತಿಕಮ್, ಸಮ್ಮಾರ್ಜನೀ ಸ್ತುತಿಃ
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಭಾಗ – ಅನುವಾದ – ಭಾಷಾಂತರ ಕಲೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು, ನಾಮಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಸರ್ವನಾಮಪದಗಳ ಪರಿಚಯ,
ಪಂಚಲಕಾರಗಳು (ಲಟ್, ಲಿಟ್, ಲೃಟ್, ಲೋಟ್, ಲಙ್, ವಿಧಿಲಿಙ್), ಪ್ರಯೋಗಗಳು
B.Sc Semester II – ವಿಶ್ವಗುಣಾದರ್ಶಃ ಚಂಪೂ, ರಕ್ತಮುಖ ವಾನರಃ, ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ, ಭಾರತೀಯದರ್ಶನಾನಿ, ಸೂಕ್ತಿಮುಕ್ತಾವಲೀ, ದಿಲೀಪಸತ್ವಪರೀಕ್ಷಣಮ್, ಪರ್ವದ್ವಯಮ್
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಭಾಗ – ಕೃದಂತ, ತದ್ಧಿತ, ಕಾರಕ, ಸಮಾಸ
B.Sc Semester III – ದಶರೂಪಕಾನಾಂ ಪರಿಚಯಃ, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯೋಗ, ನಾಗಾನುಕಂಪ.
ಅಲಂಕಾರ : ಉಪಮಾ, ರೂಪಕ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ, ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸ, ಅನುಪ್ರಾಸ, ಶ್ಲೇಷ.
ಛಂದಸ್ಸು : ಅನುಷ್ಟುಪ್, ಇಂದ್ರವಜ್ರಾ, ಉಪೇಂದ್ರವಜ್ರಾ, ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ, ವಸಂತತಿಲಕ.
ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯವಿಚಾರಃ
B.Sc Semester IV – ಜೌತಿಷಂ ತಥಾ ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರಮ್, ವೇದಗಣಿತಂ ತಥಾ ಲೀಲಾವತಿ, ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಮ್, ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗದರ್ಶನಮ್, ಲೌಕಿಕನ್ಯಾಯಃ
B.Com Semester I – ಸ್ನಾತಕೋಪದೇಶಃ, ಅತಿಲೋಭೋ ವಿನಾಶಾಯ, ಚಂಚಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ, ದಿನಚರ್ಯಾ, ನೀತಿಶತಕಮ್, ದಿಲೀಪರಾಜ್ಯಭಾರ ವರ್ಣನಮ್, ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಹಿಮಾ, ದಶಮೌಕ್ತಿಕಮ್
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಭಾಗ – ಅನುವಾದ – ಭಾಷಾಂತರ ಕಲೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು, ನಾಮಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಸರ್ವನಾಮಪದಗಳ ಪರಿಚಯ, ಪಂಚಲಕಾರಗಳು (ಲಟ್, ಲಿಟ್, ಲೃಟ್, ಲೋಟ್, ಲಙ್, ವಿಧಿಲಿಙ್), ಪ್ರಯೋಗಗಳು.
B.Com Semester II – ದೇವತಾನಾಂ ಅಭಯಪ್ರದಾನಮ್, ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಮ್, ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನಮುತಿ ಕಥಾ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯಲಕ್ಷಣಾನಿ (ಭಗವದ್ಗೀತಾ), ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಾನಿ
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಭಾಗ – ಕೃದಂತ, ತದ್ಧಿತ, ಕಾರಕ, ಸಮಾಸ
B.Com Semester III – ದಶರೂಪಕಾನಾಂ ಪರಿಚಯಃ, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ, ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತಂ (೧ನೇ ಅಂಕ), ಅಂಗುಲಿಮುದ್ರಾಧಿಗಮಃ
ಅಲಂಕಾರ : ಉಪಮಾ, ರೂಪಕ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ, ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸ, ಅನುಪ್ರಾಸ, ಶ್ಲೇಷ.
ಛಂದಸ್ಸು : ಅನುಷ್ಟುಪ್, ಇಂದ್ರವಜ್ರಾ, ಉಪೇಂದ್ರವಜ್ರಾ, ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ, ವಸಂತತಿಲಕ.
ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯವಿಚಾರಃ
B.Com Semester IV – ಸಂಸ್ಕೃತೇ ವಾಣೀಜ್ಯಮ್, ಅಮಾತ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಃ, ಮಹಾಭಾರತೇ ನಿರ್ವಹಣಪದ್ಧತಿಃ, ಮತ್ಸ್ಯತ್ರಯಕಥಾ, ಪುರಾಣಲೋಕಸ್ಯ ಬಾಲಕೌ, ಲೌಕಿಕನ್ಯಾಯಾಃ

Faculty

Mr Prashantha K
Lecturer