Home / Department of Konkani

Department of Konkani

The Department of Konkani was established in 1995. The department offers Konkani as second language at under graduate level. Konkani language, culture, poems, stories, life stories and dramas are the part of syllabus.
Konkani is offered as second language for BA, B.Com & B.Sc students at under graduate level

Syllabus
Semester – I
Unit 1: Kavitha (Poetry)
1 ಮಾತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆಂ ರುದಾನ್ – ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ
2 ಶೆತ್ ಕೊಸ್ಪಾಚೆಂ – ಲುವಿ ಪಿರೇರ್
3 ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ – ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್
4 ವೊರ್ಬೊಶಿ ಮಾಜಾರ್ – ಜಿ. ಎಮ್. ಬಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್
5 ಮಹಿಮೆಚೊ ರಾಜಾ – ಅಂಬ್ರೊಜ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
6 ಹ್ಯೆ ರೆಂವೆನ್ – ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
7 ಬಿಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ – ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ
8 ಮಿರ್ನಿಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ – ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲ್ಲೊ
Unit 2: Gadhya (Short Stories)
1 ಗರೆ – ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ
2 ಮಾಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ – ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ
3 ಪುಟ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆನಾಂ – ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್
4 ಮಾಂಯ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ – ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್
Unit3: Natak(Drama)
ನಾಟಕ್ ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ಖಡಾಪ್
Unit4: vyakaran (Grammar)
1 ವರ್ಣಮಾಲ್-ಸ್ವರ್: ಭೇದ್, ಉಚ್ಚಾರ್; ವ್ಯಂಜನ್: ಉಚ್ಚಾರ್
2 ನಾಮ್ ಪದ್: ಲಿಂಗ್ ಆನಿ ವಚನ್
3 ಸರ್ವನಾಮ್
Semester – II
Unit 1: Kavitha (Poetry)
1 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ – ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ
2 ಉಜ್ವಾಡ್ – ಯಶವಂತ್ ಡಿ. ಎಸ್.
3 ಉಂಚಾರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ತಿರಂಗ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ – ಕಾವ್ಯದಾಸ್
4 ಸಾಂಕೊವ್ ಮೊಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ – ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್
5 ಎಕಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾ ಥಾವ್ನ್ – ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್
6 ಪಾಯ್ಜಣಾಂ – ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರ್
7 ಸಯ್ರಿಕ್ – ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
8 ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ – ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ
Unit 2: Gadhya (Prabandh)
1 ಗಿತಾಂನಿ ಜಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಮನ್ಶಾಶಾಸ್ತಿರ್ – ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ
2 ಕೊಂಕಣಿ ಜನಾಂಗ್, ಸಂಸ್ಕತಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ – ವಿಲಿಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ
3 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊವ್ಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ – ಅನಿಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ
4 ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ರಿವಾಜ್ಯೊ – ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್
Unit 3: Vekthi Parichay (Biography)
1 ಆಲ್ಬನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
2 ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬ
Unit 4: Vyakaran (Grammar)
1 ವಿಶೇಷಣ್: ಭೇದ್
2 ಕ್ರಿಯಾಪದ್: ಸಕರ್ಮಕ್ ಧಾತು ಅನಿ ಅಕರ್ಮಕ್ ಧಾತು
3 ಕ್ರಿಯಾಪದಾಚೆ ವರ್ಗ್ ಆನಿ ಕಾಳ್
4 ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ್ : ಭೇದ್
Semester – III
Unit 1: Kavitha (Poetry)
1 ಹಾಂವ್ ಕವಿ ಜಾಲೊಂ – ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಳ್
2 ಬಾಂಯ್ – ಆಂಡ್ರು ಡಿಕೂನ್ಹಾ
3 ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ – ರವಿ ಪಂಡಿತ್
4 ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ – ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ
5 ಕಾಳಿಂ ಮೊಡಾಂ ಹಿಂ – ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್
6 ಝುಜ್ – ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
7 ಖಂಯ್ ಪುರ್ಲಾ ಕವಿಕ್ – ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ
8 ರೆವೆರ್ ಫುಲ್ತಿತ್ ಸಾಳ್ಕಾಂ – ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್
Unit 2: Gadhya (Translated Stories)
1 ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಮೂಳ್: ಗಾಯ್ ದೆ ಮಾಪುಪಾಸಾಂತ್ (?), ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾ
2 ಏಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ – ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ
3 ಗ್ರ್ಯಾನಿ – ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ
4 ಅಮಾಸ್ – ಮೂಳ್: ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ, ಅಂಜೆಲೊರ್
Unit 3: Ekanki (One Act Play)
ದುಜೆ ಕಲಾಸ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್
Unit 4: Vyakaran (Grammar)
1 ಪತ್ರಾಂ : ಖಾಸ್ಗಿ, ಸದಾಂಚಿಂ, ವೈವಾಟಾಂಚಿಂ
2 ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ
3 ಹುಮಿಣ್ಯೊ
Semester – IV
Unit1: Kavitha (Poetry)
1 ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕ್ – ಕಾಶೀನಾಥ್
2 ಪಾಲೊಂವ್ – ಶಬ್ಬೀರ್ ಬಾಯ್ದಾ
3 ಆಶಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆಶಿ ಜೀಣ್ – ಎಲ್ಯೆರ್
4 ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ – ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ
5 ಎಕ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ – ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೇರಾ
6 ತುಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ – ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್
7 ಆಯ್ತಾರ್ – ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ
8 ಪ್ರೀತಿಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಜೊಳೊಯಾಂ – ಬಿ. ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ
Unit 2: (Gadhya)
1 ಕುಡ್ಮಿ ಜನಾಂಗ್ – ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ
2 ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಪರಂಪರಾ – ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ
3 ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್ – ಸಿರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ
4 ಭಾಶೆಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ – ವಿಲ್ಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ
Unit 3: Kadambari (Novel)
ತೀ ತೊ ಆನಿ ಗೇಂಗ್ – ಜೊ. ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್
Unit 4: Vyakaran (Grammar)
ಭಾಶಾಂತರ್, ಗಾದಿ, ವರ್ದಿ, ಲೇಖನ್

Faculty

Ms Flora Castelino
Lecturer
M.A, PGDKS
View Profile